10 Forms of Chin Woo | Chin Woo Tan Tui

 


Jie Quan
(Intercepting Fist)

Qun Yan Gun
(Sheep Flocking Pole)

Wu Hu Qiang
(5 Tiger Spear)

Tan Tui
(Springing Legs)

Ba Gua Dao
(8 Triagram Broadsword)

Gong Li Quan
(Power Fist)

Da Zhan
(Big Fighting)

Tao Quan
(Combination Fighting Sets)

Jie Tan Tui
(Springing Legs Applications)

Dan Dao Chuan Qiang
(Single Broadsword vs. Spear)

 

© Copyright 2002-2007 by USA Chin Woo Federation
1778 N. Plano Rd. #108, Richardson, TX 75081 | 972.680.7888 | usachinwoo@gmail.com
Site design by
lienhua design group